अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    


"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८४९५१८८००

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०८२५५५

१ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२२२८५७४

२ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६२०३०६१९

३ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२०५७५६२

४ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२५६५६८७

५ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५२६३३

६ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०४०११८८७

७ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५२०२८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१०४२१८९९

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१४३५७३४५

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४८८८११४७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९७६२२१५६८३

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४१८१२५४९

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१७३७५५८५

१ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८६२९८३६११

१ नं. वडा महिला सदस्य

फोन नं: ९८४६६७०३१६

१ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८२६३८४७७

२ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: 9827036259

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: 9842179639

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: 9811037562

३ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: 9829392354

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१६३३३५९८

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: 9825316510

४ नं. वडा महिला सदस्य

फोन नं: 9800915626

४ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: 9804382704

४ न. वडा सदस्य

फोन नं: 9807391984

४ न. वडा सदस्य

फोन नं: 9819341774

५ नं. वडा महिला सदस्य

फोन नं: 9827384615

५ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: 9807044722

५ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१८८१२९९८

५ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२७५६०१८

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१९०७६०३७

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८११९१८९५२

७ नं. वडा दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८१४३५३५३१

७ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१९३२५१८७

७ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८२५३२५६८१