अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    


"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/08/2022 - 11:17 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचर संहिता, २०७४.pdf
अरुण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/08/2022 - 11:15 PDF icon अरुण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:37 PDF icon स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
शिक्षा नियमावली-२०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:34 PDF icon शिक्षा नियमावली-२०७५.pdf
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७७ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:33 PDF icon विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७७.pdf
लैङ्गिक हिसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:31 PDF icon लैङ्गिक हिसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/07/2022 - 11:28 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि 2078.pdf
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन- २०७६ ७६/७७ 04/07/2022 - 11:27 PDF icon पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन- २०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:22 PDF icon खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७.pdf

Pages