FAQs Complain Problems

सूचना :

आ.व. 2079/080 को पहिलो चौमासिक आय व्यय विवरण

लेखा परिक्षणका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना।

Invitation for Bids of Upgrading Jarayotar-Sikretar Road and Upgrading of Kholitar-Palpale Road

सेवा करारका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

आ.व. २०८०-८१ को योजना तथा कार्यक्रम

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८०

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८०

अरुण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०८०

उपस्थित भइदिने सम्बन्धमा ।

अपाङ्गत सहायता सहजकर्ता सिफारिश सम्बन्धी सूचना

अरुण गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: